اعضای شورا و دهیاری

دهیار :  آقای رمضان غلامی                           شماره تماس:٠٩١١٩٢١۶٨۴١ اعضای شورا آقایان:                            غلامحسین غلامی                             شماره تماس:   سعدالله رضادخت                               شماره تماس:٠٩١١٩٢١۶۵٧۴ سید خلیل حسینی                           شماره تماس:٠٩١١٩٠۵٠٩۵١ مسول امور مالی : آقای عباس رضادخت                         شماره تماس:٠٩١١٩١٧٩١٧٠
/ 1 نظر / 20 بازدید